Uchwały Rady Powiatu Rybnickiego w 2005 roku
Lp. Numer protokołu Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł
135 0041/XXVI/05 XXVI/135/05 13.01.2005 dotycząca zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Rybnickiego
136 XXVI/136/05 13.01.2005 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego
137 XXVI/137/05 13.01.2005 dotycząca zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
138 XXVI/138/05 13.01.2005 w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Powiecie Rybnickim
139 XXVI/139/05 13.01.2005 w sprawie przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok
140 0041/XXVII/05 XXVII/140/05 03.02.2005 w sprawie wyrażenia protestu przeciwko przekształceniom organizacyjnym oddziału zamiejscowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Rybniku
141 XXVII/141/05 03.02.2005 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec projektu lokalizacji siedziby Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
142 XXVII/142/05 03.02.2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat
143 XXVII/143/05 03.02.2005 w sprawie planu współpracy Powiatu Rybnickiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2005
144 XXVII/144/05 03.02.2005 w sprawie przyjęcia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej
145 XXVII/145/05 03.02.2005 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok
146 XXVII/146/05 03.02.2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005 rok
147 0042/XXVIII/05 XXVIII/147/05 03.03.2005 w sprawie przyjęcia herbu i flagi Powiatu Rybnickiego
148 XXVIII/148/05 03.03.2005 w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Starosty i nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli powiatowych szkół 
149 XXVIII/149/05 03.03.2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego w 2005 r. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz warunki obliczania i wypłacania innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.
150 XXVIII/150/05 03.03.2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja drogi dojazdowej do  autostrady A1 węzeł Dębieńsko” w ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego.
151 XXVIII/151/05 03.03.2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja drogi dojazdowej do strefy przemysłowo-usługowej w Gaszowicach” w ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego.
152 XXVIII/152/05 03.03.2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Budowa sali sportowej w Czerwionce-Leszczynach na terenach pogórniczych” w ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego.
153 XXVIII/153/05 03.03.2005 w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego
154 XXVIII/154/05 03.03.2005 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w powiatowej jednostce budżetowej
155 XXVIII/155/05 03.03.2005 w sprawie: zmiany w budżecie Powiatu na rok 2005 rok 
156 XXVIII/156/05 03.03.2005 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005 rok.
157 0041/XXIX/05 XXIX/157/05 07.04.2005 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2004 r.
158 XXIX/158/05 07.04.2005 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu rybnickiego
159 XXIX/159/05 07.04.2005 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych odnoszącego się do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu
160 XXIX/160/05 07.04.2005 dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego w 2005 r. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz warunki obliczania i wypłacania innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.
161 XXIX/161/05 07.04.2005 dotycząca zmiany uchwały w sprawie regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Starosty i nagród Dyrektora Szkoły dla nauczycieli powiatowych szkół 
162 XXIX/162/05 07.04.2005 w sprawie zmian w budżecie powiatu rybnickiego na 2005 rok
163 XXIX/163/05 07.04.2005 w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok
164 XXIX/164/05 07.04.2005 w sprawie ustalenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok oraz zmiany rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu
165 0041/XXX/05 XXX/165/05 05.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminami: Czerwionka-Leszczyny, Świerklany, Gaszowice, Lyski i Jejkowice, dotyczących współfinansowania budowy i remontów chodników
166 XXX/166/05 05.05.2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Rybnickiemu
167 0041/XXXI/05 XXXI/167/05 11.06.2005 w sprawie przekształcenia Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 42 w Szkołę Policealną wchodzącą w skład tegoż Zespołu Szkół
168 XXXI/168/05 11.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność powiatu, położonej w Rybniku przy ul.. 3 Maja 31
169 XXXI/169/05 11.06.2005 w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu, mającej rozpatrzyć skargę na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku
170 XXXI/170/05 11.06.2005 w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2005 rok
171 0041/XXXII/05 XXXII/171/05 25.08.2005 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku
172 XXXII/172/05 25.08.2005 w sprawie zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektorów i wicedyrektorów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin a także dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Rybnicki
173 XXXII/173/05 25.08.2005 w sprawie udziału Powiatu Rybnickiego w Projekcie pt. "SUS do wiedzy - Uczniowskie Stypendia Powiatu Rybnickiego na rok szkolny 2005/2006" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów
174 XXXII/174/05 25.08.2005 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach 
175 XXXII/175/05 25.08.2005 w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
176 XXXII/176/05 25.08.2005 w sprawie ustalenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok oraz zmiany rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu
177 XXXII/177/05 25.08.2005 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2005
178 XXXII/178/05 25.08.2005 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2005 
179 XXXII/179/05 25.08.2005 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2005 
180 XXXII/180/05 25.08.2005 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2005 
181 XXXII/181/05 25.08.2005 w sprawie zatwierdzenia zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2005 rok
182 0041/XXXIII/05 XXXIII/182/05 29.09.2005 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2005
183 XXXIII/183/05 29.09.2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja drogi dojazdowej do strefy przemysłowo-usługowej w Gaszowicach” w ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego.
184 XXXIII/184/05 29.09.2005 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt.: „Modernizacja drogi dojazdowej do  autostrady A1 węzeł Dębieńsko” w ramach Programu Łagodzenia w Regionie Śląskim Skutków Restrukturyzacji Zatrudnienia w Górnictwie Węgla Kamiennego.
185 XXXIII/185/05 29.09.2005 w sprawie nawiązania współpracy międzynarodowej ze stowarzyszeniem Sozialwerk St. Georg e.V.
186 XXXIII/186/05 29.09.2005 w sprawie wyrażenia opinii odnośnie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej 
187 XXXIII/187/05 29.09.2005 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2005 załącznik
188 XXXIII/188/05 29.09.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
189 XXXIII/189/05 29.09.2005 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2005
190 XXXIII/190/05 29.09.2005 w sprawie zmiany w budżecie Powiatu na rok 2005
191 0041/XXXIV/05 XXXIV/191/05 03.11.2005 w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rybniku
192 XXXIV/192/05 03.11.2005 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych odnoszącego się do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu
193 XXXIV/193/05 03.11.2005 w sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu rybnickiego
194 XXXIV/194/05 03.11.2005 w sprawie ustalenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok oraz zmiany rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu
195 XXXIV/195/05 03.11.2005 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
196 0041/XXXV/05 XXXV/196/05 28.11.2005 przystąpienia Powiatu Rybnickiego do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
197 0041/XXXVI/05 XXXVI/197/05 01.12.2005 zajęcia stanowiska odnośnie rozwiązania przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego stosunku pracy z radnym Powiatu Rybnickiego 
198 XXXVI/198/05 01.12.2005 w sprawie budźetu Powiatu Rybnickiego na 2006 rok załącznik
199 XXXVI/199/05 01.12.2005 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rybniku na 2006 rok
200 XXXVI/200/05 01.12.2005 w sprawie ustalenia regulaminu określającego w 2006 r.  wysokość  oraz  szczegółowe warunki  przyznawania dodatków: motywacyjnego,  funkcyjnego i za warunki pracy  oraz warunki obliczania i wypłacania innych składników  wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat (w załączeniu Regulamin...)
201 XXXVI/201/05 01.12.2005 w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
202 XXXVI/202/05 01.12.2005 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005
203 0041/XXXVII/05 XXXVII/203/05 29.12.2005 w sprawie wyrażenia stanowiska wobec zwolnień grupowych planowanych w ramach restrukturyzacji spółki MEGAWAT w Czerwionce – Leszczynach
204 XXXVII/204/05 29.12.2005 W sprawie: przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok. załącznik nr 1 załącznik nr 2
205 XXXVII/205/05 29.12.2005 W sprawie: przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
206 XXXVII/206/05 29.12.2005 W sprawie: wydatków w budżecie Powiatu Rybnickiego na 2005 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego załącznik nr 1 załącznik nr 2
207 XXXVII/207/05 29.12.2005 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2005