Uchwały Rady Powiatu Rybnickiego w 2006 roku
Lp. Numer protokołu Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł
208 0041/XXXVIII/06 XXXVIII/208/05 26.01.2006 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
209 XXXVIIi/209/05 w sprawie wyrażenia woli o wystąpieniu ze stowarzyszenia o nazwie Śląski Związek Gmin i Powiatów
210 XXXVIII/210/05 dotycząca zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego w 2006 r. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz warunki obliczania i wypłacania innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat.
211 XXXVIII/211/05 W sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego
212 XXXVIII/212/05 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006.
213 XXXVIII/213/05 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
214 XXXVIII/214/05 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
215 XXXVIII/215/05 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z WFOŚIGW
216 0041/XXXIX/06 XXXIX/216/06 23-02-2006 w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Liceum Uzupełniającego w ramach Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach
217 XXXIX/217/06 w sprawie utworzenia szkoły ponadgimnazjalnej – Technikum Uzupełniającego w ramach Zespołu Szkół w Czerwionce-Leszczynach
218 XXXIX/218/06 W sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu, mającej rozpatrzyć skargę na działalność Starosty Rybnickiego 
219 XXXIX/219/06 W sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
220 0041/XL/06 XL/220/06 30-03-2006 W sprawie przystąpienia do realizacji programu stypendiów dla studentów z terenu Powiatu Rybnickiego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów w II semestrze roku akademickiego 2006/2006
221 XL/221/06 W sprawie okreslenia zadań, na które przeznacza sie środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
222 XL/222/06 W sprawie wyrażenia opinii odnośnie likwidacji Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lyskach działającego w ramach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach
223 XL/223/06 W sprawie delegowania radnych w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
224 XL/224/06 W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Rybnickiego
225 XL/225/06 W sprawie ustalenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok oraz zmiany rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu
226 XL/226/06 W sprawie zatwierdzenia zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok
227 XL/227/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
228 XL/228/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na rok 2006 załącznik
229 XL/229/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006 załącznik
230 XL/230/06 dotycząca zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego 
231 0041/XLI/06 XLI/231/06 27-04-2006 W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2005 rok
232 XLI/232/06 W sprawie zmian Uchwały budżetowej na 2006 rok 
233 XLI/233/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
234 0041/XLII/06 XLII/234/06 25-05-2006 W sprawie wyrażenia protestu przeciwko planom budowy spalarni odpadów niebezpiecznych na terenie byłej KWK Dębieńsko w Gminie Czerwionka-Leszczyny 
235 XLII/235/06 W sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rybnickiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 
236 XLII/236/06 W sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Rybnickiego
237 XLII/237/06 W sprawie ustalenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok oraz zmiany rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu załącznik nr 1 załącznik nr 2
238 XLII/238/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
239 XLII/239/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006 załącznik nr 1 załącznik nr 2
240 XLII/240/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006 załącznik
241 XLII/241/06 W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
242 XLII/242/06 W sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia dot. prowadzenia niektórych zadań z zakresu zagadnień paszportowych
243 0041/XLIII/06 XLIII/243/06 29-06-2006 W sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości jako aportu do spółki
244 XLIII/244/06 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wodzisławskim odnośnie ponoszenia kosztów za szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne z terenu powiatu przez Powiatowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Gorzycach
245 XLIII/245/06 W sprawie regulaminu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
246 XLIII/246/06 W sprawie podziału Powiatu Rybnickiego na okręgi wyborcze
247 XLIII/247/06 W sprawie zmiany Uchwały budżetowej powiatu rybnickiego na 2006 rok
248 XLIII/248/06 W sprawie przystąpienia Powiatu Rybnickiego do Projektu pt. „SUS do wiedzy – Uczniowskie Stypendia Powiatu Rybnickiego na rok szkolny 2006/2007” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów
249 XLIII/249/06 W sprawie przystąpienia do realizacji programu stypendiów dla studentów z terenu Powiatu Rybnickiego  w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów w I semestrze roku akademickiego 2006/2007.
250 XLIII/250/06 W sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Rybnickiego za I półrocze
251 XLIII/251/06 W sprawie ustalenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok oraz zmiany rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu
252 XLIII/252/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
253 XLIII/253/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na rok 2006
254 0041/XLIV/06 XLIV/254/06 31-08-2006 W sprawie wyrażenia opinii odnośnie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach poprzez likwidację niektórych komórek organizacyjnych 
255 XLIV/255/06 W sprawie zatwierdzenia zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok
256 XLIV/256/06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
         
1 0041/I/06 I/1/06 21.11.06 W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Rybniku
2 I/2/06 21.11.06 W sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Rybniku
3 I/3/06 21.11.06 W sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 
4 I/4/06 21.11.06 W sprawie wyboru Starosty Rybnickiego
5 I/5/06 21.11.06 W sprawie zmiany Statutu Powiatu Rybnickiego
6 I/6/06 21.11.06 W sprawie wyboru Wicestarosty i członków Zarządu Powiatu w Rybniku
7 I/7/06 21.11.06 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Rybnickiemu
8 I/8/06 21.11.06 W sprawie upoważnienia dla Przewodniczącego Rady do dokonywania czynności w sprawach z zakresu pracy w stosunku do Starosty 
9 0041/II/06 II/9/06 08.12.06 W sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu w Rybniku
10 II/10/06 08.12.06 W sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rybniku
11 II/11/06 08.12.06 W sprawie powołania stałej Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Rybniku
12 II/12/06 08.12.06 W sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Powiatu w Rybniku
13 II/13/06 08.12.06 W sprawie powołania stałej Komisji Drogownictwa, Transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
14 II/14/06 08.12.06 W sprawie powołania stałej Komisji ds. Rodziny, Zdrowia, Opieki Społecznej i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Rady Powiatu w Rybniku
15 II/15/06 08.12.06 W sprawie powołania stałej Komisji Współpracy Europejskiej Rady Powiatu w Rybniku
16 II/16/06 08.12.06 W sprawie powołania stałej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rady Powiatu w Rybniku
17 II/17/06 08.12.06 W sprawie wyrażenia opinii odnośnie przesunięcia terminu przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach poprzez likwidację niektórych komórek organizacyjnych
18 II/18/06 08.12.06 W sprawie udzielenia pomocy finansowej
19 II/19/06 08.12.06 W sprawie ustalenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok oraz zmiany rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu
20 II/20/06 08.12.06 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2006
21 0041/III/06 III/21/06 28.12.06 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów
22 III/22/06 28.12.06 W sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów