Uchwały Rady Powiatu Rybnickiego w 2007 roku
Lp. Numer protokołu Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł
29 0041/IV/07 IV/29/07 25.01.07 W sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rybniku na I półrocze 2007 roku
30 IV/30/07 W sprawie delegowania radnego w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
31 IV/31/07 W sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu, mającej rozpatrzyć skargę na działalność dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku
32 0041/V/07 V/32/07 22.02.07 W sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
33 V/33/07 W sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu, mającej rozpatrzyć skargę mieszkańca powiatu na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku
34 V/34/07 W sprawie wyrażenia opinii odnośnie przesunięcia terminu przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach poprzez likwidację niektórych komórek organizacyjnych
35 V/35/07 W sprawie zatwierdzenia zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok załącznik
36 V/36/07 W sprawie ustalenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok oraz zmiany rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu załącznik
37 V/37/07 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
38 0041/VI/07 VI/38/07 22.03.07 W sprawie Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rybniku
39 VI/39/07 w sprawie : wyrażenia zgody na dokonanie darowizny zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego na rzecz Gminy Lyski 
40 VI/40/07 w sprawie : powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego
41 VI/41/07 W sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka – Leszczyny na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku 
42 VI/42/07 dotycząca zmiany uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu, mającej rozpatrzyć skargę mieszkańca powiatu na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku
43 VI/43/07 w sprawie regulaminu udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym na utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
44 VI/44/07 w sprawie: przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
45 VI/45/07 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
46 VI/46/07 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
47 VI/47/07 W sprawie wysokości diet przysługujących za udział w pracach organów powiatu
48 0041/VII/07 VII/48/07 12.04.07 w sprawie: zmiany do Uchwały budżetowej w związku z przystąpieniem Powiatu Rybnickiego do realizacji projektu „Ku nowoczesnej administracji samorządowej – program szkoleń w gminach i powiatach Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”
49 VII/49/07 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
50 VII/50/07 W sprawie  udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za 2006 r.
51 VII/51/07 w sprawie przyjęcia oświadczenia lustracyjnego Sekretarza Powiatu
52 VII/52/07 dotycząca zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania diet oraz  niektórych ustaleń w zakresie zwrotu kosztów podróży służbowych radnym
53 VII/53/07 W sprawie rozpatrzenia skargi złożonej przez mieszkańca powiatu na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku
54 0041/VIII/07 VIII/54/07 24.05.07 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
55 VIII/55/07 W sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych odnoszącego się do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych powiatu.
56 VIII/56/07 W sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych odnoszącego się do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku.
57 VIII/57/07 W sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych odnoszącego się do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Powiatowym Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce - Leszczynach
58 VIII/58/07 W sprawie ustalenia wartości jednego punktu w złotych odnoszącego się do tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
59 VIII/59/07 W sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Rybnickiego
60 VIII/60/07 W sprawie ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
61 VIII/61/07 W sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Czerwionce - Leszczynach
62 VIII/62/07 W sprawie zatwierdzenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku
63 0041/IX/07 IX/63/07 28.06.07 w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
64 IX/64/07 W sprawie zmiany uchwał dotyczących ustalenia wartości jednego punktu w złotych oraz ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Rybnickiego
65 IX/65/07 W sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów
66 IX/66/07 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
67 IX/67/07 w sprawie : zatwierdzenia zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok załącznik
68 IX/68/07 W sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości będących własnością Powiatu Rybnickiego przez powiatowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej
69 0041/X/07 X/69/07 9.08.2007 W sprawie udzielenia zgody na przystąpienie przez Powiat Rybnicki do realizacji nowych zadań inwestycyjnych:Budowy kompleksu sportowo- rehabilitacyjnego przy Zespole Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach, Ograniczania niskiej Emisji w budynkach uży
70 X/70/07 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z Gminami Powiatu Rybnickiego dotyczących wspólnej realizacji projektów finansowanych w ramach Programu Rozwoju Subregionu, Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
71 X/71/07 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na rok 2007 załącznik załącznik
72 X/72/07 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
73 X/73/07 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
74 X/74/07 w sprawie: przeniesienia wydatków między działami i grupami wydatków w ramach tego samego działu  klasyfikacji budżetowej
75 X/75/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
76 X/76/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
77 X/77/07 w sprawie: ustalenia zadań, na które przeznacza się środki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok oraz zmiany rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu załącznik
78 X/78/07 w sprawie: zatwierdzenia zmian planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok załącznik
79 X/79/07 Dot. zmiany uchwały w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
80 X/80/07 W sprawie powołania doraźnej komisji Rady Powiatu, mającej rozpatzryć skargę na działalność Starosty Rybnickiego
81 X/81/07 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gmina i Miastem Czerwionka – Leszczyny w sprawie powiarzenia wykonania zadania publicznego
82 0041/XI/07 XI/82/07 27.09.2007 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu Rybnik realizacji zadania polegającego na utworzeniu Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego
83 XI/83/07 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Rybnickiego na rok 2007 załącznik
84 XI/84/07 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
85 XI/85/07 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
86 XI/86/07 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
87 XI/87/07 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
88 XI/88/07 W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadania Województwa Śląskiego
89 XI/89/07 W sprawie: poparcia działań Samorządu Województwa Śląskiego na rzecz organizacji EURO 2012 w regionie
90 XI/90/07 w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
91 XI/91/07 W sprawie: rozpatrzenia skargi złożonej przez mieszkańca powiatu na działalność Starosty Rybnickiego załącznik
92 0041/XII/07 XII/92/07 25.10.2007 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
93 XII/93/07 W sprawie zmian w budżecie Powiatu na  rok 2007 
94 XII/94/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
95 XII/95/07 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej
96 XII/96/07 W sprawie poparcia działań Powiatu Gliwickiego na rzecz przeciwdziałania wywożeniu nieustabilizowanych osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków na tereny rolnicze
97 XII/97/07 W sprawie: ustalenia wysokości opłat za poszczególne czynności związane z usuwaniem, przemieszczaniem i parkowaniem pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela
98 0041/XIII/07 XIII/98/07 22.11.2007 w sprawie: przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej
99 XIII/99/07 W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007
100 XIII/100/07 w sprawie : powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
101 XIII/101/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego w 2008 r. wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz warunki obliczania i wypłacania innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat załącznik
102 XIII/102/07 W sprawie wyrażenia opinii odnośnie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach poprzez likwidację niektórych komórek organizacyjnych
103 XIII/103/07 w sprawie: określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie
104 0041/XIV/07 XIV/104 / 07 27.11.2007 W sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Rybnickiemu
105 XIV/105 /07  W sprawie budżetu powiatu rybnickiego na 2008 r.
106 XIV/106/07  W sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2007  załącznik
107 XIV/107/07 W sprawie : wydatków w budżecie Powiatu Ry6bnickiego na rok 2007 , które nie wygasają z upływem roku budżetowego
108 XIV/108/07 W sprawie: zatwierdzenia zmian planu finansowego PFGZGiK na rok 2007 załącznik
109 XIV/109/07 W sprawie : ustalenia zadań na które przeznacvza się środki PFOŚiGW na rok 2007 oraz zminy rocznego planu przychodów i wydatków tego funduszu załącznik
110 XIV/ 110/07 W sprawie :przyjęcia zestawienia przychodów i wydatków PFOŚiGW na rok 2008 
111 XIV/111/07 Dotyczy zmiany uchwału w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rybniku
112 XIV/112/07 W sprawie statutu DPS w Lyskach
113 XIV/113/07 W sprawie : zasad korzystania ze stołówki szkolnej w ZSS w Czerwionce – Leszczynach oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tej stołówce
114 XIV/114/07 W sprawie: określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Rybnicki oraz warunków i sposobu ich pzryznawania
115 XIV/115/07 W sprawie: określenia zadań na które przeznacza się środki z PFRON w Warszawie