Uchwały Zarządu Powiatu Rybnickiego w 2000 roku
     
Numer
uchwały
Data
uchwały
W sprawie
     
72/XXIX/00 27-styczeń Udzielenie upoważnienia dla kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku do składania oświadczeń woli
73/XXIX/00 Zatwierdzenie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku
74/XXIX/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
75/XXX/00 17-luty Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu rybnickiego za 1999 rok
76/XXX/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
77/XXX/00 Zasady dokonywania kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu rybnickiego
78/XXXI/00 03-marzec Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
79/XXXI/00 Przeniesienie środków finansowych w budżecie powiatu
80/XXXIII/00 30-marzec Przeniesienie środków finansowych w budżecie powiatu
81/XXXIV/00 18-kwiecień Udzielenie upoważnienia dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rybniku do składania oświadczeń woli
82/XXXIV/00 Przeniesienie środków finansowych w budżecie powiatu
83/XXXV/00 09-maj Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej powiatu
84/XXXV/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
85/XXXV/00 Udzielenie upoważnienia dla dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lyskach do składania oświadczeń woli
86/XXXVI/00 25-maj Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
87/XXXVI/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
88/XXXVI/00 Pokrycie części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku
89/XXXVII/00 07-czerwiec Wyrażenie zgody na użyczenie zabudowanej nieruchomości
90/XXXVII/00 Upoważnienie dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku do wydawania w imieniu Zarządu powiatu jako zarządcy drogi decyzji administracyjnych
91/XXXVII/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
92/XXXVII/00 Przeniesienie środków z rezerwy ogólnej powiatu
93/XXXVIII/00 29-czerwiec Zawarcie porozumienia z miastem Rybnik o doradztwie metodycznym dla placówek oświatowych powiatu rybnickiego
94/XXXVIII/00 Zawarcie porozumienia z gminą i miastem Czerwionka- Leszczyny o wspólnym wykonaniu zadań w zakresie remontu chodników na terenie gminy i miasta
95/XXXVIII/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
96/XXXVIII/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
97/XXXIX/00 26-lipiec Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
98/XL/00 08-sierpień W sprawie harmonogramu dochodów i wydatków
99/XL/00 Zmiany w budżecie powiatu
100/ XL/00 W sprawie wykonania budżetu za I kwartał 2000 roku
101/XLI/00 11-sierpień Zmiany w budżecie
102/XLII/00 31-sierpień Ustalenie harmonogramu za wrzesień
103/XLII/00 Zmiany w budżecie
104/XLII/00 Zmiany w budżecie
105/XLII/00 Wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
106/XLII/00 Wydatkowanie środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
107/XLII/00 Powołanie komisji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Rybniku
108/XLIII/00 18-wrzesień Przeniesienie środków finansowych w budżecie powiatu
109/XLIII/00 Wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości
110/XLIII/00 Wyrażenie opinii odnośnie zaliczenia przez gminę i miasto Czerwionka- Leszczyny niektórych dróg do kategorii dróg gminnych
111/XLIII/00 Ustalenia stawek dodatków funkcyjnych dla dyrektorów oświatowych jednostek organizacyjnych powiatu rybnickiego
112/XLIV/00 28-wrzesień Przeniesienie środków finansowych z rezerwy celowej powiatu
113/XLIV/00 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku za miesiąc październik 2000
114/XLIV/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
115/XLIV/00 Przeniesienie środków finansowych z rezerwy ogólnej powiatu
116/XLV/00 11-październik Zmiany w budżecie powiatu
117/XLVI/00 23-październik Wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny zabudowanej nieruchomości
118/XLVII/00 08-listopad Regulamin organizacyjny DPS w Lyskach - jednostki organizacyjnej powiatu rybnickiego
119/XLVII/00 Nieodpłatne nabycie akcji należących do Skarbu Państwa
120/XLVII/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
121/XLVII/00 Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku za miesiąc listopad 2000
122 pominięto
123/XLVIII/00 14-listopad Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
124/XLVIII/00 Udzielenie upoważnienia dla dyrektora DPS w Lyskach
Na zarządzie XLIX nie podejmowano uchwał
125/L/00 30-listopad Ustalenie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu w Rybniku za miesiąc grudzień 2000
126/L/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
127/L/00 Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok
128/L/00 Wyrażenie zgody na użyczenie lokalu użytkowego
129/LI/00 05-grudzień Przedłożenie Radzie Powiatu dodatkowych danych do projektu uchwały budżetowej powiatu rybnickiego na 2000 rok
130/LI/00 Wniesienie zmian do uchwały budżetowej na 2000 rok
131/LII/00 13-grudzień Przeniesienie środków w budżecie powiatu na 2000 rok
132/LII/00 Wniosek o wydanie warunkowego zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Lyskach
133/LII/00 Uznanie stosunku pracy dyrektora Domu Dziecka - pana Bogdana Burku
134/LIII/00 18-grudzień Przeniesienie środków finansowych z rezerwy ogólnej powiatu
135/LIII/00 Przeniesienie środków w budżecie powiatu na 2000 rok
136/LIV/00 28-grudzień Zmiany w budżecie powiatu rybnickiego na 2000 rok