logo bip
link bipinstrukcjainstrukcjaszukaj
menu przedmiotowestatus prawny i organizacja

 

Powiat Rybnicki jest samorządową jednostką administracyjną powołaną do realizacji określonych ustawami zadań publicznych. Powiat posiada osobowość prawną co sprawia, iż wykonuje swe zadania we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność (art. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

 

Aparatem pomocniczym Powiatu Rybnickiego przy wykonywaniu przypisanych mu obowiązków i zadań jest:

 

 1. Starostwo Powiatowe w Rybniku
 2. jednostki organizacyjne:
  • Zespół Szkół w Czerwionce - Leszczynach
  • Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce - Leszczynach
  • Zarząd Dróg Powiatowych
  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Dom Pomocy Społecznej w Lyskach
  • Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Czerwionce - Leszczynach
  • Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej
  • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Czerwionce - Leszczynach

 

Wymienione powyżej, a stanowiące aparat pomocniczy jednostki działają w formie organizacyjno - finansowej jednostek budżetowych. Jednostki takie, pod względem finansowym pokrywają swe wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu i do tego budżetu odprowadzają również swe dochody. Nie wolno im pokrywać swych wydatków bezpośrednio z dochodów, nawet jeśli je osiągają.


Przy każdej operacji musi pośredniczyć budżet powiatu. Dlatego też jakakolwiek zmiana przeznaczenia zaplanowanych środków wymaga zmiany budżetu powiatu w formie uchwały Zarządu Powiatu - przy przesunięciach między paragrafami bądź też uchwały Rady Powiatu - przy pozostałych zmianach.

 

Żadnej z w/w jednostek nie przypisano osobowości prawnej. Dlatego też wszystkie działania i czynności podejmowane są zawsze w imieniu i na rzecz powiatu, który reprezentowany jest przez Zarząd Powiatu bądź też przez kierowników lub dyrektorów jednostek organizacyjnych. Zakres umocowania kierowników i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu określa Zarząd Powiatu w stosownych uchwałach.

 

Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Rybniku określona jest w Regulaminie organizacyjnym przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Rybniku Nr VI/35/99 z dnia 25 marca 1999 r.

Kwestie organizacyjne pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu Rybnickiego określają ich statuty lub regulaminy organizacyjne.