logo bip
link bipinstrukcjainstrukcjaszukaj
menu przedmiotoweUnijne stypendia dla uczniów i studentówUnijne stypendia dla uczniów i studentów


W  2004 roku Starostwo Powiatowe w Rybniku  na podstawie  uchwały Rady Powiatu  Rybnickiego  przystąpiło
do  Programu   Stypendiów  dla  uczniów  uczęszczających  do   Zespołu  Szkół   w   Czerwionce - Leszczynach oraz  studentów  z  terenu  Powiatu  Rybniciego  Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz  budżetu  w  ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Ma na celu  rozwój  edukacyjny  młodzieży   wiejskiej.
W  wyniku  oceny  wniosku  o  dofinansowanie  projektu   "Sus  do  wiedzy - System Uczniowskich Stypendiów
Powiatu  Rybnickiego "  na  jego realizację w roku szkolnym 2004/ 2005 Samorząd Województwa przyznał
Starostwu Rybnickiemu środki  finansowe w wysokości 59265 zł,  natomiast na realizację projektu "Sus do wiedzy II - System Studenckich Stypendiów Powiatu Rybnickiego"   Powiat Rybnicki  otrzymał środki w wysokości  60.100 zł
Program stypendiów dla uczniów  na rok szkolny 2004/2005 objął pomocą materialną 32 osoby 
uczęszczające  do Zespołu Szkół w Czerwionce - Leszczynach, natomiast Program stypendialny dla studentów
objął pomocą  materialną  44 osoby.
W sierpniu 2005 r. Rada Powiatu Rybnickiego podjęła uchwałę o kontynuowaniu udziału Powiatu
Rybnickiego w  realizacji Programu stypendiów dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół
w Czerwionce - Leszczynach pochodzących z obszarów wiejskich.  W odpowiedzi na ogłoszony przez
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konkurs Referat Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Rybniku przygotował wniosek, który złożył w przewidzianym terminie na  dofinansowanie stypendiów w roku 2005/2006.

Uczniowie Zespołu Szkół   w Czerwionce - Leszczynach Starostwa Powiatowego ubiegający się o stypendia muszą spełniać następujące kryteria:

1.zamieszkania : w terenach wiejskich ,czyli:
-położonych poza granicami administracyjnymi miast
- w miastach do 5 000 mieszkańców,  
- w miastach do 20 000 mieszkańców, gdzie nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

2. dochodu na jednego czlonka rodziny:
miesięczna wysokość dochodu na 1 członka rodziny (ustalana zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003r.
o oświadczeniach rodzinnych) nie może przekroczyć :
-  505 zł na osobę
-  583 zł na osobę w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności
lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przy ubieganiu się o stypendium na rok szkolny 2005/2006 należy udokumentować dochód netto za rok  2004 . W tym celu należy wystąpić o wystawienie przez Urząd Skarbowy zaświadczenia o dochodach wszystkich  członków rodziny pozostających w gospodarstwie domowym.

 

 

Uchwała Nr XXXII/173/05 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie: udziału Powiatu Rybnickiego w Projekcie pt. "SUS do wiedzy -Uczniowskie Stypendia Powiatu Rybnickiego na rok szkolny 2005/2006" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów

 

Do pobrania i wypełnienia (pliki w formacie PDF)