logo bip
link bipinstrukcjainstrukcjaszukaj
menu przedmiotoweSposób stanowienia aktów publicznoprawnych.

 

I. Rada Powiatu podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

 

Procedura podejmowania uchwały:

 

 1. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić (Projekt uchwały przedkładany jest Przewodniczącemu Rady Powiatu) :
  1. każdy z radnych
  2. klub radnych
  3. komisja Rady Powiatu
  4. Zarząd Powiatu.
 2. Przewodniczący Rady Powiatu kieruje zgłoszony projekt uchwały w celu przedyskutowania, omówienia i zaopiniowania do:
  1. właściwych merytorycznie komisji powiatu ( może uznać, iż z projektem powinny zapoznać się wszystkie komisje)
  2. Zarządu powiatu (chyba, że chodzi tu o projekt przez Zarząd zgłoszony)
 3. Przewodniczący Rady Powiatu w oparciu o zgłoszone uwagi podejmuje decyzję o umieszczeniu projektu uchwały w porządku najbliższej sesji Rady Powiatu, albo odmawia ujęcia projektu w porządku sesji uzasadniając swą decyzję.
 4. W trakcie sesji Rady Powiatu, każdy z podmiotów wskazanych w pkt 1, którym przysługuje inicjatywa uchwałodawcza ma prawo wprowadzić poprawki do przedstawionego projektu uchwały. Głosowanie nad każdą z poprawek przeprowadza się osobno, zaczynając od najwcześniej zgłoszonych. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu poprawek podejmowana jest zwykłą większością głosów.
 5. Po przegłosowaniu wszystkich zgłoszonych poprawek Rady Powiatu decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały w postaci ustalonej w głosowaniu nad poprawkami. Rozstrzygnięcie zapada większością głosów wskazaną w przepisach ustawowych. Domniemywa się, iż jest to zwykła większość głosów.
 6. Podjętą uchwałę:
  1. zaopatruje się w kolejny, wynikający z rejestru uchwał Rady Powiatu, numer
  2. podpisuje Przewodniczący Rady Powiatu
  3. przesyła się Wojewodzie Śląskiemu
  4. w przypadku uchwał w sprawach finansowo - budżetowych przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.


II. Zarząd Powiatu podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.

 

Procedura podejmowania uchwały:

 1. Z inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić każdy z członków Zarządu. Informacje o problemach wymagających rozstrzygnięcia w formie uchwały przekazują Zarządowi kierownicy wydziałów i referatów Starostwa Powiatowego w Rybniku lub kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Rybnickiego.
 2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu ustala jego Przewodniczący - Starosta Rybnicki.
 3. Każdy członek Zarządu może zgłosić poprawkę do przedstawionego porządku obrad lub przedłożonego projektu uchwały. Poprawki są przyjmowane lub odrzucane większością głosów.
 4. Każdy członek Zarządu ma prawo zgłosić kontrpropozycję w stosunku do przedstawionego projektu uchwały.
 5. Po przegłosowaniu wszystkich zgłoszonych poprawek Zarząd Powiatu decyduje o przyjęciu bądź odrzuceniu uchwały w postaci ustalonej w głosowaniu nad poprawkami. Rozstrzygnięcie zapada większością głosów wskazaną w przepisach ustawowych. Domniemywa się, iż jest to zwykła większość głosów.
 6. Podjętą uchwałę:
  1. zaopatruje się w kolejny, wynikający z rejestru uchwał Zarządu Powiatu, numer
  2. podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu
  3. w przypadku uchwał w sprawach finansowo - budżetowych przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.