logo bip
link bipinstrukcjainstrukcjaszukaj
menu przedmiotoweDane zawarte we wskazanych poniżej rejestrach dostępne

są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, od poniedziałku

do piątku w regulaminowo ustalonych godzinach pracy.

Ograniczenia w dostępie do danych ujętych w rejestrach wynikają

z przepisów szczególnych wprowadzających konieczność

zachowania tajemnicy.

 

Udostępnienie danych z rejestrów nie oznaczonych * wymaga

złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych, którego

formularz stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 czerwca 1998 r.

(Dz.U. Nr 80, poz. 522 z późn. zm.)

Wydział Organizacyjny

 

Referat Architektury, Budownictwa i Inwestycji

 • Rejestr pozwoleń na budowę, rozbiórkę  oraz wykonanie robót budowlanych
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę, rozbiórkę oraz wykonanie robót budowlanych
 • Rejestr zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych i rozbiórek
 • Rejestr zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania

 

Referat Gospodarki Nieruchomościami

 • Rejestr decyzji ustalających trwały zarząd na gruntach Powiatu Rybnickiego
 • Rejestr decyzji ustalających trwały zarząd na gruntach Skarbu Państwa
 • Rejestr decyzji dot. wywłaszczania nieruchomości i zwrotów wywłaszczonych nieruchomości
 • Rejestr decyzji ustalających wysokość odszkodowania za grunty wywłaszczone i zajęte pod drogi publiczne
 • Rejestr decyzji ustalających wielkość odszkodowań za mienie pozostawione na terenach nie wchodzących w skład obecnego Państwa Polskiego za granicą kraju 

 

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 • Operat ewidencji gruntów
 • Rejestr decyzji w sprawie wyłączeń gruntów z produkcji rolnej
 • Rejestr decyzji zatwierdzających klasyfikację gleboznawczą gruntów
 • Rejestr decyzji w sprawie rekultywacji terenów zdewastowanych i zdegradowanych
 • Rejestr decyzji w sprawie zmian wprowadzonych w części opisowej operatu ewidencji gruntów

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • Rejestr decyzji pozwalających na wytwarzanie odpadów
 • Rejestr zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
 • Rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • Rejestr decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 • Rejestr decyzji zatwierdzających program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Rejestr decyzji pozwalających na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • Rejestr decyzji zobowiązujących do złożenia przeglądu ekologicznego
 • Rejestr decyzji zobowiązujących do działań naprawczych
 • Rejestr decyzji pozwoleń wodno - prawnych

 

Referat Komunikacji

 • Rejestr wydanych tablic zwyczajnych
 • Rejestr wydanych tablic tymczasowych
 • Rejestr wydanych dowodów rejestracyjnych
 • Rejestr wydanych pozwoleń czasowych
 • Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych
 • Rejestr wydanych nalepek kontrolnych
 • Rejestr wydanych znaków legalizacyjnych
 • Rejestr wydanych decyzji o kasacji pojazdów
 • Rejestr wydanych decyzji o nabiciu numerów
 • Rejestr wydanych kart parkingowych
 • Rejestr wydanych druków Międzynarodowego Prawa Jazdy
 • Rejestr wydanych druków kart rowerowych  i motorowerowych
 • Rejestr żądań akt kierowców
 • Rejestr wysłanych akt kierowców
 • Rejestr zatrzymanych praw jazdy
 • Rejestr osób nieposiadających uprawnień do kierowania pojazdami
 • Rejestr wydanych decyzji - skierowań na badania lekarskie
 • Rejestr skierowań na egzamin kontrolny
 • Rejestr zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • Rejestr wypisów z zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne
 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Rejestr wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Rejestr licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • Rejestr wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób
 • Rejestr zezwoleń na wykonywanie specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym osób

 

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia

 • Rejestr uczniowskich klubów sportowych
 • Rejestr ludowych klubów sportowych
 • Rejestr skierowań do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz indywidualnych zajęć rewalidacyjnych
 • Rejestr studentów uprawnionych do stypendium w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
 • Rejestr uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, uprawnionych do stypendium w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa
 • Rejestr nauczycieli mianowanych w placówkach oświatowych